Passend Onderwijs

 

Ons schoolbestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs “RSV Breda.
Passend onderwijs is er voor alle leerlingenIn de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.
RSV Breda


De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de scholen gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit ondersteuningsplan kunt u inzien op www.rsvbreda.nl

Zorgplicht
Scholen zorgen er voor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt.
Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden, als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.

Verwijzingscommissies
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband is er een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.

 Meer informatie nodig?
Over de  Wet Passend Onderwijs vindt u meer informatie via deze bronnen:

-       www.rsvbreda.nl ( website van het eigen samenwerkingsverband)
-       www.steunpuntpassendonderwijs.nl
-       www.passendonderwijs.nl

 Uiteraard kunt u contact opnemen met de directie.

obs De Radonkel

Burgemeester Krijgsmangeerde 43
4942 AV Raamsdonksveer
Postbus 129
4940 AC Raamsdonksveer

telefoon 0162 - 514975
info.radonkel@stichtingbravoo.nl.nl


Copyright © 2015 - obs De Radonkel