TALENTONTWIKKELING VOOR ELK KIND

Kwaliteiten van het kind staan centraal

Op OBS De Radonkel gaan wij ervan uit dat ieder kind uniek is en daarom ook eigen specifieke onderwijsbehoeften heeft. De leermogelijkheden en kwaliteiten van alle leerlingen zijn verschillend. Zo kan het voorkomen dat een leerling de leerstof niet goed opneemt of het tempo te hoog ligt. Of dat de leerstof juist te gemakkelijk is of het tempo te laag ligt. Door op verschillende niveaus les te geven, kunnen onze leerkrachten goed inspelen op deze verschillen.

Extra ondersteuning in de groep kan nodig zijn en bestaat uit:

  • Extra ondersteuning tijdens de les;
  • Verlengde instructie;
  • Extra uitleg of ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens weektaak.


Voor het tijdig signaleren van leerproblemen wordt, buiten de methodegebonden toetsen, gebruik gemaakt van toetsen. Voor het signaleren van sociaal-emotionele problemen wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die twee keer per jaar worden ingevuld door de leerkracht. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen dit ook zelf in. Dit alles wordt bijgehouden in leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Inzet ondersteuningsteam

Mocht de extra ingezette hulp niet het gewenste resultaat hebben, dan gaat de leerkracht in gesprek met onze interne begeleidster (ib-er). Na overleg kan de leerkracht hulp vragen aan het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de IB-er, de begeleider Passend Onderwijs, de externe hulpverlener, de directeur en de CJG-er. Bovenstaande stappen vinden plaats in nauwe samenwerking tussen leerkracht, IB-er en u als ouder. Deze stappen zijn erop gericht om uw kind op OBS De Radonkel zo goed mogelijk te begeleiden. Als blijkt dat alle mogelijkheden om uw kind te helpen binnen de basisschool -met onvoldoende resultaat- zijn benut, kan in overleg worden gezocht naar een andere passende oplossing.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo