KORTE LIJNTJES ZORGEN VOOR PRETTIG CONTACT

Communicatie rondom uw kind

Goede communicatie tussen ouders en school is essentieel. OBS De Radonkel informeert u middels verschillende informatiekanalen over het wel en wee van uw kind. Daarbij vinden we de directe communicatie met u als ouder de allerbelangrijkste.

Dit mag de school van ouders verwachten

De contacten tussen u en de collega’s op onze school willen we zo soepel mogelijk laten verlopen. Voor en na schooltijd kunt u bij het brengen of halen van de kinderen altijd kort iets met de leerkracht overleggen. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? Kom dan langs. U kunt voor uw kind het beste terecht bij de groepsleerkracht. Wanneer u wilt kunt u ook afspreken met de intern begeleider of de directie.

Dit mogen ouders van de school verwachten

Op school zijn er verschillende momenten waarop wij graag met u over uw kind praten. Deze gesprekken vinden gedurende het schooljaar plaats d.m.v. keer-om-gesprekken en de periodieke rapportgesprekken.

VERSCHILLENDE CONTACTMOMENTEN

De informatieavond

Iedere leerkracht zal aan het begin van het schooljaar medio september een globaal overzicht geven van de te behandelen leerstof en de gehanteerde werkwijzen in de betreffende groep. Middels een toelichting op de te gebruiken methoden, hulpmiddelen, ontwikkelingsmaterialen en de specifieke aanpak, willen wij u graag informeren over het onderwijs in de praktijk. Alle ouders ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Het keer-om-gesprek

OBS De Radonkel heeft al jaren de goede gewoonte om aan het begin van het schooljaar een zogenaamd ‘keer-om-gesprek’ met u te voeren over het schooljaar dat voor ons ligt. We kijken dan o.a. waar we in de begeleiding van uw kind rekening mee kunnen houden.

Dit is het uitgangspunt om met u als ouders in gesprek te gaan:

  • Hoe kijkt u aan tegen het welbevinden van uw kind?
  • Waarin vindt u uw kind een kei?
  • Wat zijn volgens u aandachtspunten voor school m.b.t. de ontwikkeling van uw kind?
  • Wat werkt goed en wat werkt niet goed in de benadering naar uw kind?


Vragen waar u, als ouder, het beste een antwoord op kan geven; u kent uw kind het best! Het doel van het omgekeerde oudergesprek is dat u vertelt over uw kind en dat de leerkracht hier vragen over kan stellen, als een of ander niet duidelijk is. We verwachten dat we met iedere ouder een gesprek hebben. Vanaf groep 5 zijn ook de kinderen zelf bij dit gesprek aanwezig.

Het ontwikkelgesprek

In november is er een ontwikkelgesprek met een facultatief karakter. Dit gesprek vindt alleen plaats als de ouders of de leerkracht dit noodzakelijk vinden.

Het rapport

In januari en juni ontvangen de kinderen van alle groepen een rapport. In deze rapporten wordt weergegeven hoe de leerling in de groep functioneert en hoe de individuele vorderingen verlopen. U krijgt dit verslag op school overhandigd en het wordt met u besproken in een 10 minuten-gesprek.

Gesprekken groep 8

Met de ouders van de kinderen van groep 8 worden diverse gesprekken ingepland om het advies voor het voortgezet onderwijs met u te bespreken. Ouders van groep 8 ontvangen aan het begin van het schooljaar informatie over dit traject.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo