EXTRA ONDERSTEUNING LEERLINGEN

Uw kind is onze zorg

Op OBS De Radonkel vinden we dat alle kinderen goed onderwijs verdienen. Goed onderwijs geeft leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap extra te zetten. Passende onderwijsondersteuning aan alle leerlingen is dan ook belangrijk. Passend is het onderwijs als het lukt om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. Door middel van observaties, toetsen en gesprekken met kinderen en ouders leren we uw kind goed kennen.

Met ingang van augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.

Samenwerking RSV Breda

Schoolbestuur Stichting Bravoo maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs RSV Breda. De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de scholen gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit ondersteuningsplan kunt u inzien op www.rsvbreda.nl

Zorgplicht

Scholen zorgen ervoor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat de leerling het beste naar een andere school kan gaan, moet de school -na overleg met de ouders- zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo