SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL

Medezeggenschapsraad OBS De Radonkel

De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Voor een aantal directie- en of bestuursbeslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit te spreken. Hoe dit precies, volgens de wet, geregeld is staat in het MR-reglement. Onderwerpen die in een MR- vergadering aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de formatie (personele bezetting), leermethoden, het vakantierooster, nascholingsplannen, het jaarplan en het schoolplan.

De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is adviserend lid. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en de bijeenkomsten zijn openbaar.

Oudergeleding MR

– Kim Weevers
– Peter Schoof

Personeelsgeleding MR

– Didi Meijers
– Frans Roos

Klik hier voor de notulen MR-vergaderingen.

We zien je op De Radonkel !

OBS De Radonkel is onderdeel van Stichting Bravoo